• طاق بستان - کرمانشاه

  • تکیه معاون الملک - کرمانشاه

  • بلوار طاق بستان - کرمانشاه

  • معبد آناهیتا - کرمانشاه- کنگاور

  • کتیبه داریوش - کرمانشاه- بیستون

  • تکیه معاون الملک - کرمانشاهسازمان جهانی گردشگری:

مجموعه فعالیت های فرد یا افرادی که به مکانی غیر از مکان عادی زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب و حداکثر یک سال در آنجا اقامت میکنند و هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراغت است. البته اهدافی نظیر اشتغال و کسب درآمد شامل آن نمی شود" براین اساس کسانی که شامل این تعریف می شوند نیز گردشگر نامیده می شوند.